0 سفارش
بستن× شماره تلفن تماس با ما: 09391815029
ماهیت حسابها

ماهیت حسابها

بطور کلی ماهیت حساب، به منظور ذات هر حساب می‌باشد. پیش از هرگونه توضیح نیاز است زبان حسابداری آموخته شود.
کلیه‌ی اتفاقات، رویدادها و رخدادهای مالی در حسابداری، در قالب 2 واژه بدهکار و بستانکار بیان می‌شود و تمام رویدادها را با بدهکار و بستانکار شدن تشریح می‌نمایند. همچنین در حسابداری عموما مثبت بودن را با بدهکار و منفی بودن را با بستانکار نشان می‌دهند. ماهیت و ذات تمام دارائی‌ها مثبت است، بنابراین در حسابداری به آن ماهیت بدهکار گفته می‌شود پس بنابراین دارائی‌ها دارای ماهیت بدهکار هستند.